ANA TEMA VE ALT BAŞLIKLAR

KAYFOR16’nın ana teması “KAMU YÖNETİMİ EĞİTİMİ” olarak belirlenmiş olup, ana tema kapsamında kamu yönetimi eğitiminin farklı boyutlarıyla mümkün olan en geniş çerçevede tartışılması, akademisyenlerin ve uygulamacıların tecrübelerini paylaşarak fikir alışverişinde bulunmaları ve kamu yönetimi eğitimi alanında işbirliği olanaklarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Forum teması kapsamında belirlenen konu başlıkları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

1- KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİ VE KAMU YÖNETİMİ EĞİTİMİNİN KURUMSAL GELİŞİMİ

* Disiplinin Kuramsal Gelişme Çizgisi

* Kamu Yönetiminin Disiplinler Arası Yönü

* Disiplinin Sorunları

* Dünyada ve Türkiye’de Kamu Yönetimi Bölümlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

* Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE)’nin Kamu Yönetimi Disiplinine Katkıları

* Üniversitelerde Kamu Yönetimi Bölümleri, Lisansüstü Programlar, Anabilim Dalları- Açılabilecek Yeni Anabilim Dalları

* Yükseköğretim Sistemi İçinde Kamu Yönetimi Bölümlerinin Durumu

* Üniversitelerde Bölüm ve Fakülte Adlarının Farklılaşmasındaki Etkenler, Nedenler (Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yerel Yönetimler / Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler vb.)

 

2- LİSANS/LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ, ÖĞRETİM ÜYELERİ VE ÖĞRENCİLERİ

* Lisans ve Lisansüstü Eğitimi

* Dikey Geçiş / Çift Anadal/ Yandal Programları

* Yabancı Dilde Eğitim Veren Bölümler / Programlar

* Staj Uygulaması

* Akademik Kadrolar, Öğretim Üyelerinin Niteliği ve Niceliği, Öğretim Üyelerinin Anabilim Dallarına Göre Dağılımı, Öğretim Üyesi İhtiyacı

* Öğrenci Kontenjanı- Öğrenci Sayıları- Öğretim Üyeleri Başına Düşen Öğrenci Sayıları

* Kamu Yönetimi Bölümlerinin Tercihinde Etkili Olan Faktörler

* Kamu Yönetimi Eğitim ve Öğretimi Sonrası Çalışma Alanları, Meslekler ve İş Bulma İmkanları

* Kamu Yönetimi Eğitiminin Öğrenciler Üzerindeki Etkisi (Kamu Yararı Bilinci, Kamu Hizmeti Motivasyonuna Etkisi vb.)

* Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)

 

3- KAMU YÖNETİMİ EĞİTİMİNDE KAMU KURULUŞLARI- HİZMET İÇİ EĞİTİM VE PERSONEL

* İçişleri Bakanlığı

* TODAİE

* Devlet Personel Başkanlığı

* Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı

* Türkiye Belediyeler Birliği (Belediye Akademisi)

* Mülki İdare Amirlikleri

* Belediye Başkanlıkları

* Kamu Yöneticisi Yetiştirme Sorunu

* Kamuya Nitelikli Personel Yetiştirme Sorunu

* Hizmet Öncesi Eğitim

* Hizmet İçi Eğitim

 

4- KAMU YÖNETİMİ EĞİTİMİNDE YENİ EĞİLİMLER, YAKLAŞIMLAR, YENİ TEKNOLOJİLER VE DERS VERME YÖNTEMLERİ

* Kamu Yönetimi Reformları ve Eğitim (Mevzuatın Hızlı Takibi, Dönüşüm ve Değişimlerin Ders Müfredatlarına Yansıtılması vb.)

* Küreselleşme ve Eğitim

* Avrupa Birliği /Bologna ve Diğer Uluslararası Süreçlerin Etkileri (Avrupa Kredi Transferi Sistemi (AKTS), Diploma Eki, Akademik Hareketlilik, Kamu Yönetimi Eğitimi ve Kalite Ölçütleri / Akreditasyon vb.)

* Üniversite-Sanayi ve Üniversite-Kamu İşbirlikleri

* Eğitimde Rekabet, Girişimcilik ve Girişimci Üniversite Modeli

* Etkili Ders Verme Yöntemleri (Araştırma Temelli, Öğrenci Aktif, Etkileşimli, Proje Bazlı, Uygulamalı, Görsel Temalı, Teknolojik, Kültürel ve Sanatsal Araçların Kullanımı)

* Yeni Öğretim Teknolojileri (Uzaktan- Online Eğitim, Sanal Staj, e-öğrenme)

* Yeni Kuşakların Talepleri

 

5- KAMU YÖNETİMİ ALANINDAKİ DERSLER, AKADEMİK ESER VE YAYINLAR

* Zorunlu ve Seçmeli Dersler

* Ders Planları / Müfredatları Konusunda Bölümler Arası Uzlaşı

* Eğitim Plan ve Programlarını Geliştirme

* Ders Planı/ Programı Değişikliklerinin Nedenleri (Öğrenci ve Öğretim Üyesi Sayısı, Uluslararası Gelişmeler, İstihdam Olanakları vb.)

* Ders İçerikleri, Ders Kredileri, Ders Saatleri

* Tezli - Tezsiz – Uzaktan Lisansüstü Eğitimi ve Dersleri

* Ders Materyallerinin Nicel ve Nitel Durumu

* Ders Kitapları

* Süreli Yayınlar

* Lisansüstü Tezler

 

6- KAMU YÖNETİMİ ALANINDA DÜZENLENEN BİLİMSEL TOPLANTI VE FAALİYETLER

* TODAİE Sempozyumları, KAYFOR, KAYSEM, KENTFOR, Öğrenci Kongreleri

* Toplantıların Gelişimi, Kurumsallaşması, Sürdürülebilirliği

* Toplantıların Kamu Yönetimi Disiplinine, Araştırmacı ve Uygulayıcılara Katkıları

* Toplantılara Katılım Düzeyi (Üniversitelere, Bölümlere, Anabilim Dallarına, Kamu Kuruluşlarına vs. Göre)

* Toplantılara ve Kamusal Faaliyetlere Halk Katılımı